Mål og indhold i SFO i Børne- og ungeuniverset Hejnsvig
 
 
 
Børnenes personlighedsudvikling og sociale kompetencer:
 
Barnets personlige og sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre.
Børnenes selvværd styrkes gennem samvær med andre børn og anerkendende voksne.
Børnenes tillid til egen formåen vokser ved, at de får mulighed for passende udfordringer.
Barnet skal lære at kunne håndtere og give udtryk for egne følelser.
Barnet skal udvikle evnen til empati.
Børnene tilegner sig sociale spilleregler ved at de får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne.
Børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at de får mulighed for at lege eller gennemføre projekter alene eller sammen med deres kammerater.
Barnet skal udvikle respekt og ansvarlighed for fællesskabet.
Børnene skal udvikle forståelsen for demokrati.
 
 
De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer:
 
Børn har et behov for at udtrykke sig, såvel verbalt som nonverbalt.
Børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre egne ideer.
Børnene lærer at mestre forskellige kulturteknikker ved, at de får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og medier.
Børnene får erfaring med forskellige former for fysisk udfoldelse ved, at de får mulighed for at deltage i bevægelsesaktiviteter.
Børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig ved, at de får mulighed for inspiration fra voksne rollemodeller og omgivelser, der indbyder til fysisk aktivitet.
 
 
Mødet med natur og kultur:
 
Børns kendskab til naturen og naturens mangfoldighed er en forudsætning for respekt for naturen.
Børnene oplever glæde ved naturen ved at de får mulighed for at deltage i udendørs aktiviteter, mulighed for at ”opdage” naturens muligheder og bruge naturen.
Børn tilegner sig erfaringer med naturen ved at de får mulighed for at undersøge og eksperimentere.
Børnene får forståelse for den kulturelle mangfoldighed ved, at de får mulighed for at møde andre kulturers traditioner.
 
 
Lektiestøtte i SFO:
 
Lektielæsning i SFO tilbydes som ro og rum til lektielæsning. Der er mulighed for at aftale med klasselærer og skolepædagog om hjælp til lektielæsning. Dette foregår umiddelbart efter undervisning og her er der mulighed for at lave dagens lektie og indhente forsømte lektier. Der er altid en voksen tilstede ved lektielæsningen.
 
Vi bestræber os på:
 
 
Børn med særlige behov:
 
Her tænkes der på børn, der har særlige behov eller hvis udvikling er truet. Det vil sige at der skal være særligt tilrettelagte aktiviteter, som tilgodeser de børn, der pga. et handicap eller en anderledes familiebaggrund har specifikke udviklingsmæssige problemer, eksempelvis hvad angår fysisk udfoldelse, socialt samspil eller sproglige færdigheder.
For os drejer det sig også om de børn der i perioder af deres liv har brug for en ekstra støtte. F.eks. ved skilsmisse, død og andre forandringer i deres hverdag.
Vi bestræber os på:
 
 
Krop og bevægelse:
 
Barnet er sin krop og har sin krop, Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed.
Vi bestræber os på:
 
Derudover vil vi i det kommende år arbejde med at blive certificeret som idræts- & bevægelsessfo.
 
 
Fremtiden:
 
Dette er første udgave af Hejnsvig SFO´s mål og indholdsbeskrivelse, så der vil være nogle ting der skal rettes til i det videre forløb. Derudover vil vi bruge det kommende skoleår på at få nogle konkrete aktiviteter tilknyttet de enkelte underafsnit, og dermed få det implementeret i personalegruppen.