Formål med at arbejde teambaseret/i distrikter

Sikre fælles forståelse og fælles tilgang til sundhedsfremme, forebyggelse og foranstaltning

Sikre et tværfagligt fokus på barnets og familiens trivsel og udvikling

Sikre at ny fælles forståelse og nye handlemuligheder skabes i et samarbejde mellem barnet og

    forældrene, det private netværk og det professionelle netværk

Sikre et forum til drøftelse og gennemførelse af generelle samt lokale temaer og indsatsområder

 

Styrende principper for det tværfaglige distriktssamarbejde

Vi drager omsorg for de børn/familier, der bor i distriktet

Vi arbejder ud fra en inkluderende og anerkendende tilgang

Vi har en ressourceorienteret tilgang til børn og forældre samt til det professionelle og private netværk

Vi inddrager barnet, forældrene og det private netværk som en naturlig og ligeværdig ressource

Vi samarbejder og skaber helhed på alle niveauer

   o institutionsniveau

   o distriktsniveau

   o fælleskommunalt niveau